User Tools

Site Tools


329730-dzerzhinsk-nga-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

329730-dzerzhinsk-nga-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Dzerzhinsk,​ Nga</​b>​ (tiếng Nga: Дзержинск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Nizhny Novgorod Oblast. Thành phố có dân số 261.334 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 72 của Nga theo dân số năm 2002.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Nizhny Novgorod
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181016124212
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.047 seconds
 +Preprocessor visited node count: 126/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3774/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​37.688 ​     1 -total
 + ​87.09% ​  ​32.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​81.84% ​  ​30.844 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​60.97% ​  ​22.978 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.30%    3.505      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.95%    1.113      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Nizhny_Novgorod
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825825-0!canonical and timestamp 20181016124212 and revision id 22221690
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
329730-dzerzhinsk-nga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)