User Tools

Site Tools


330130-s-u-ng-i-i-kh-p-th-gian-phim-1972-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

330130-s-u-ng-i-i-kh-p-th-gian-phim-1972-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sáu người đi khắp thế gian<​br/>​Sechse kommen durch die Welt</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Sáu người đi khắp thế gian (phim, 1972).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a4/​S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg/​222px-S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg"​ width="​222"​ height="​317"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a4/​S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg/​333px-S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a4/​S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg/​444px-S%C3%A1u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i_kh%E1%BA%AFp_th%E1%BA%BF_gian_%28phim%2C_1972%29.jpg 2x" data-file-width="​504"​ data-file-height="​719"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Phiêu lưu, hài hước, thần tiên - cổ tích</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Rainer Simon<​br/>​Manfred Freitag<​br/>​Joachim Nestler<​br/>​Anh em nhà Grimm (truyện cổ tích)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Rainer Simon</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phụ hòa âm</​th><​td>​
 +Peter Rabenalt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đông Đức</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Đức</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biên tập</​th><​td>​
 +Helga Krause</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Babelsberg<​br/>​Moritzburg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Roland Gräf</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +69 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +DEFA</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phân phối</​th><​td>​
 +VEB Progress Film-Vertrieb<​br/>​Hiệp hội các Đài phát thanh - truyền hình công cộng nước Cộng hòa Liên bang Đức<​br/>​Icestorm Entertainment</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kênh trình chiếu tại Việt Nam</​th><​td>​
 +VTV</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary<​br/><​img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​23px-Flag_of_Japan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​35px-Flag_of_Japan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Japan.svg/​45px-Flag_of_Japan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nhật Bản</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +18 tháng 8, 1972 – 16 tháng 8, 1973</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng tại Việt Nam</​th><​td>​
 +1975</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sáu người đi khắp thế gian</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Đức: <​i>​Sechse kommen durch die Welt</​i>​) là một bộ phim thần tiên - cổ tích của đạo diễn Rainer Simon, ra mắt lần đầu năm 1972.
 +</​p><​p>​Truyện phim dựa theo câu chuyện cổ tích cùng tên của Anh em nhà Grimm.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Hậu trường</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​4.1</​span>​ <span class="​toctext">​Đón nhận</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​4.2</​span>​ <span class="​toctext">​Một số cảnh trong phim</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Jiří Menzel... <​i>​Anh lính</​i></​li>​
 +<​li>​Günter Schubert: Starker</​li>​
 +<​li>​Friedo Solter: Läufer</​li>​
 +<​li>​Olga Strub: Schiefhütchen</​li>​
 +<​li>​Christian Grashof: Fiedler</​li>​
 +<​li>​Jürgen Gosch: Jäger</​li>​
 +<​li>​Margit Bendokat: Prinzessin</​li>​
 +<​li>​Jürgen Holtz: König</​li>​
 +<​li>​Berthold Schulze: Oberhofmeister</​li>​
 +<​li>​Lothar Förster: Henker</​li>​
 +<​li>​Peter Herden: Hofdichter</​li>​
 +<​li>​Walter Bechstein: Leibarzt</​li>​
 +<​li>​Gerhard Rachold: Obrist</​li>​
 +<​li>​Johannes Maus: Schuhmacher</​li>​
 +<​li>​Werner Hafft: Metzger</​li>​
 +<​li>​Eberhard Esche: Soldat</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Thiết kế sản xuất: Georg Wratsch</​li>​
 +<​li>​Phục trang: Werner Bergemann</​li>​
 +<​li>​Hóa trang: Günter Hermstein, Irmela Holzapfel, Jürgen Holzapfel</​li>​
 +<​li>​Âm thanh: Klaus Tolstorf</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.B3n_nh.E1.BA.ADn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đón_nhận">​Đón nhận</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_c.E1.BA.A3nh_trong_phim"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_cảnh_trong_phim">​Một số cảnh trong phim</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​36.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg/​120px-Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg"​ width="​120"​ height="​77"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg/​180px-Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg/​240px-Fotothek_df_rp-a_0150066_Belzig-Borne._Bockm%C3%BChle%2C_Baujahr_1803.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​515"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cối xay gió
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg/​120px-Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg/​180px-Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg/​240px-Schloss_Moritzburg_%281%29.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Lâu đài Moritzburg
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg/​120px-Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg/​180px-Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg/​240px-Leuchtturm_Moritzburg_1.jpg 2x" data-file-width="​3456"​ data-file-height="​2592"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Hải đăng Moritzburg
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến: Tiếng Đức Tiếng Nga</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website OFDb</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website PROGRESS-Film</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website MaerchenFilme</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website MoviePilot</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website FilmPortal</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website MyMovies</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website LoveFilm</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011145255
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 842/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11271/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2371/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3116/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 825 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.721 ​     1 -total
 + ​79.17% ​  ​74.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​73.23% ​  ​68.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.47% ​  ​16.369 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.99%    6.555      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.03%    3.775      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  3.92%    3.675      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&​ocirc;​ng_&#​272;&#​7913;​c
 +  3.71%    3.475      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  3.15%    2.950      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  3.11%    2.912      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7913;​c
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827162-0!canonical and timestamp 20181011145255 and revision id 37366855
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
330130-s-u-ng-i-i-kh-p-th-gian-phim-1972-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)