User Tools

Site Tools


330330-trung-t-m-ngh-a-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

330330-trung-t-m-ngh-a-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trung Tâm</​b>​ là một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Đúng như tên gọi, phường nằm ở trung tâm khu vực đô thị của thị xã song xét về mặt địa lý, phường nằm lệc về phía đông. Phường Trung tâm có diện tích kéo dài theo chiều tây bắc - đông nam và tiếp giáp với 5/6 phường xã khác của thị xã (trừ xã Nghĩa An).
 +</​p><​p>​Phường Trung Tâm trở thành một phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ từ năm 1995 ngay khi thị xã được tái thành lập. Phường hình thành trên cơ sở các tiểu khu 9, 10, 11, 12, 13 của thị trấn Nghĩa Lộ và các bản: Bản Lè, Bản Cang Nà, Bản Pa Khết. Khi được thành lập, phường có diện tích tự nhiên 97 hécta với 4.623 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hiện nay, phường Trung Tâm có diện tích 1,​3048 km²,​ dân số là 5749 người, mật độ cư trú đạt 4406 người/​km². Thành phần dân tộc của phường bao gồm: dân tộc Kinh có 4252 người, dân tộc Thái có 1200 người và các dân tộc khác có 388 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181011064612
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.081 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10897/​2097152 bytes
 +Template argument size: 310/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 924/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.033 ​     1 -total
 + ​56.41% ​  ​31.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.70% ​  ​29.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​43.55% ​  ​23.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​34.48% ​  ​18.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7883;​_x&​atilde;​_Ngh&#​297;​a_L&#​7897;​
 + ​29.97% ​  ​16.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.65%    4.760      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.86%    2.122      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827493-0!canonical and timestamp 20181011064612 and revision id 26463960
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
330330-trung-t-m-ngh-a-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)