User Tools

Site Tools


331130-b-t-s-a-d-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331130-b-t-s-a-d-a-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Cononut_milk.JPG/​220px-Cononut_milk.JPG"​ width="​220"​ height="​179"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Cononut_milk.JPG/​330px-Cononut_milk.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Cononut_milk.JPG/​440px-Cononut_milk.JPG 2x" data-file-width="​2397"​ data-file-height="​1954"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nước cốt dừa nguyên liệu để làm bột sữa dừa</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bột sữa dừa</​b>​ là một loại thực phẩm thông dụng trong thành phần ẩm thực ở vùng Đông Nam Á, nhất là các quốc đảo có nhiều dừa. Loại bột này được chế biến bằng phương pháp cô đặc nước cốt dừa (có thể pha thêm sữa) và được sử dụng thông dụng như một loại thực phẩm hoặc dùng để pha chế trong nấu ăn.
 +</p>
  
 +<​p>​Nước dừa được chế biến sao cho đóng váng ngăn cách tự nhiên. Lớp trên cùng có thể được dùng cho công thức nấu ăn dậy kem, hoặc hai lớp có thể được pha trộn với nhau để có được phổ biến nhất được gọi là sữa dừa dày. Quá trình sấy phun bột sữa dừa có hàm lượng béo cao (chiếm 50% khối lượng chất khô). Bột sữa dừa có kết cấu mịn giống như bột. Bột sữa dừa trắng được sản xuất thông qua quá trình phun khô sản phẩm dừa nguyên kem không đường. Ở Đông Nam Á nó được phổ biến rộng rãi và là một thay thế tốt cho nước dừa tươi và thay thế sữa cho những người ăn chay.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181013140211
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.072 seconds
 +Preprocessor visited node count: 175/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5604/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​44.880 ​     1 -total
 + ​76.26% ​  ​34.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​71.99% ​  ​32.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​59.30% ​  ​26.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​16.56% ​   7.434      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  6.82%    3.061      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  6.54%    2.937      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824854-0!canonical and timestamp 20181013140211 and revision id 22384513
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
331130-b-t-s-a-d-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)