User Tools

Site Tools


331230-t-n-ho-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331230-t-n-ho-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​新晃侗族自治县</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện tự trị  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của 新晃侗族自治县"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​XinHuang.JPG/​250px-XinHuang.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​XinHuang.JPG/​375px-XinHuang.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​XinHuang.JPG/​500px-XinHuang.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Bản đồ địa cấp thị Hoài Hóa" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Huaihua-Hunan-1.jpg/​250px-Huaihua-Hunan-1.jpg"​ width="​250"​ height="​347"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Huaihua-Hunan-1.jpg/​375px-Huaihua-Hunan-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Huaihua-Hunan-1.jpg/​500px-Huaihua-Hunan-1.jpg 2x" data-file-width="​864"​ data-file-height="​1200"/><​br/><​small>​Bản đồ địa cấp thị Hoài Hóa</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​新晃侗族自治县 trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​34.801%;​left:​80.325%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​新晃侗族自治县"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​新晃侗族自治县"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​新晃侗族自治县</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Hồ Nam</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Địa cấp thị</​th><​td>​
 +Hoài Hóa</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.511 km<​sup>​2</​sup>​ (583 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +258,165 (2.004)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +170.9/​km<​sup>​2</​sup>​ (443/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​419200–419299 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện tự trị dân tộc Động-Tân Hoảng</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​新晃侗族自治县</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Xīnhuang dòngzú zìzhìxiàn</​span></​i>,​ Hán Việt: Tân Hoảng Động tộc tự trị huyện) là một đơn vị hành chính trực thuộc địa cấp thị Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 2004, dân số phi nông nghiệp của huyện là 33.833 người. Người Động chiếm 70% và người Miêu chiếm 5% tổng dân số của huyện. Trước đây, huyện từng có tên là Tĩnh Châu hay Tĩnh huyện. Huyện lị nằm tại trấn Tân Hoảng.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Hương</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Hương dân tộc</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tân Hoảng (新晃镇)</​li>​
 +<​li>​Ba Châu (波洲镇)</​li>​
 +<​li>​Ngư Thị (鱼市镇)</​li>​
 +<​li>​Trung Trại (中寨镇)</​li></​ul><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​0"><​tbody><​tr><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Hưng Long (兴隆乡)</​li>​
 +<​li>​Đại Loan La (大湾罗乡)</​li>​
 +<​li>​Phương Gia Đồn (方家屯乡)</​li>​
 +<​li>​Yến Gia (晏家乡)</​li>​
 +<​li>​Lâm Xung (林冲乡)</​li>​
 +<​li>​Thiên Đường (天堂乡)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Hoàng Lôi (黄雷乡)</​li>​
 +<​li>​Lương Tán (凉伞乡)</​li>​
 +<​li>​Đẳng Trại (凳寨乡)</​li>​
 +<​li>​Trà Bình (茶坪乡)</​li>​
 +<​li>​Tân Trại (新寨乡)</​li>​
 +<​li>​Cống Khê (贡溪乡)</​li></​ul></​td><​td valign="​top">​
 +<​ul><​li>​Phù La (扶罗乡)</​li>​
 +<​li>​Lý Thụ (李树乡)</​li>​
 +<​li>​Hòa Than (禾滩乡)</​li>​
 +<​li>​Bích Lãng (碧朗乡)</​li>​
 +<​li>​Động Bình (洞坪乡)</​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng_d.C3.A2n_t.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương_dân_tộc">​Hương dân tộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hương dân tộc Miêu - Bộ Đầu Hàng (步头降苗族乡)</​li>​
 +<​li>​Hương dân tộc Miêu - Mễ Bối (米贝苗族乡)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang thông tin chính thức</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trường Sa</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nhạc Lộc  •  Phù Dung  •  Thiên Tâm  •  Khai Phúc  •  Vọng Thành  •  Vũ Hoa  •  Lưu Dương  •  Trường Sa  •  Ninh Hương</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​27"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hồ Nam trong Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​China-Hunan.png/​130px-China-Hunan.png"​ width="​130"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​China-Hunan.png/​195px-China-Hunan.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​China-Hunan.png/​260px-China-Hunan.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Wulingyuan_2.jpg/​130px-Wulingyuan_2.jpg"​ width="​130"​ height="​65"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Wulingyuan_2.jpg/​195px-Wulingyuan_2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Wulingyuan_2.jpg/​260px-Wulingyuan_2.jpg 2x" data-file-width="​3588"​ data-file-height="​1794"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Chu Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thiên Nguyên  •  Hà Đường  •  Lô Tùng  •  Thạch Phong  •  Lễ Lăng  •  Chu Châu  •  Du  •  Trà Lăng  •  Viêm Lăng</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tương Đàm</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nhạc Đường  •  Vũ Hồ  •  Tương Hương  •  Thiều Sơn  •  Tương Đàm</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hành Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nhạn Phong  •  Châu Huy  •  Thạch Cổ  •  Chưng Tương  •  Nam Nhạc  •  Thường Ninh  •  Lỗi Dương  •  Hành Dương  •  Hành Nam  •  Hành Sơn  •  Hành Đông  •  Kỳ Đông</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nhạc Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nhạc Dương Lâu  •  Quân Sơn  •  Vân Khê  •  Mịch La  •  Lâm Tương  •  Nhạc Dương  •  Hoa Dung  •  Tương Âm  •  Bình Giang</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiệu Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Song Thanh  •  Đại Tường  •  Bắc Tháp  •  Vũ Cương  •  Thiệu Đông  •  Thiệu Dương  •  Tân Thiệu  •  Long Hồi  •  Động Khẩu  •  Tuy Ninh  •  Tân Ninh  •  Thành Bộ</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thường Đức</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vũ Lăng  •  Đỉnh Thành  •  Tân Thị  •  An Hương  •  Hán Thọ  •  Lễ  •  Lâm Lễ  •  Đào Nguyên  •  Thạch Môn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trương Gia Giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vĩnh Định  •  Vũ Lăng Nguyên  •  Từ Lợi  •  Tang Thực</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Ích Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hách Sơn  •  Tư Dương  •  Nguyên Giang  •  Nam  •  Đào Giang  •  An Hóa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sâm Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bắc Hồ  •  Tô Tiên  •  Tư Hưng  •  Quế Dương  •  Vĩnh Hưng  •  Nghi Chương  •  Gia Hòa  •  Lâm Vũ  •  Nhữ Thành  •  Quế Đông  •  An Nhân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vĩnh Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lãnh Thủy Than  •  Linh Lăng  •  Đông An  •  Đạo  •  Ninh Viễn  •  Giang Vĩnh  •  Lam Sơn  •  Tân Điền  •  Song Bài  •  Kỳ Dương  •  Giang Hoa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hoài Hóa</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hạc Thành  •  Hồng Giang  •  Nguyên Lăng  •  Thần Khê  •  Tự Phổ  •  Trung Phương  •  Hội Đồng  •  Ma Dương  •  Tân Hoảng  •  Chỉ Giang  •  Tĩnh Châu  •  Thông Đạo  •  Khu quản lý Hồng Giang</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lâu Để</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lâu Tinh  •  Lãnh Thủy Giang  •  Liên Nguyên  •  Song Phong  •  Tân Hóa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tương Tây</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cát Thủ  •  Lô Khê  •  Phượng Hoàng  •  Hoa Viên  •  Bảo Tĩnh  •  Cổ Trượng  •  Vĩnh Thuận  •  Long Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Các đơn vị cấp huyện của Hồ Nam</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​27°21′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​109°10′21″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​27,​36194°B 109,​1725°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​27.36194;​ 109.17250</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181012124405
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.312 seconds
 +Real time usage: 0.390 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3046/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 56042/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2256/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.51 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 305.313 ​     1 -total
 + ​82.67% ​ 252.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.04% ​ 189.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.45%   ​25.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.88%   ​24.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7891;​_Nam
 +  7.74%   ​23.621 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.17%   ​21.881 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.88%   ​20.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.64%   ​20.279 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.82%   ​14.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825092-0!canonical and timestamp 20181012124405 and revision id 26346596
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
331230-t-n-ho-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)