User Tools

Site Tools


331330-sale-victoria-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331330-sale-victoria-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​ 120%; line-height:​ 1.3em; background-color:#​f9f6d2;"><​span style="​font-size:​ 120%;" class="​locality">​Sale</​span><​br/><​span style="​font-weight:​normal;​ font-size:​90%">​Victoria</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​VM 0233 Sale centre city street.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg/​270px-VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg"​ width="​270"​ height="​203"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg/​405px-VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg/​540px-VM_0233_Sale_centre_city_street.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/><​p>​Trung tâm Sale</​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<strong class="​error"><​span class="​scribunto-error"​ id="​mw-scribunto-error-0">​Lỗi Lua trong Mô_đun:​Location_map tại dòng 506: Không tìm thấy trang định rõ bản đồ định vị. "Mô đun:​Location map/​data/​Australia Victoria_Shire of Wellington",​ "Bản mẫu:Bản đồ định vị Australia Victoria_Shire of Wellington",​ và "Bản mẫu:​Location map Australia Victoria_Shire of Wellington"​ đều không tồn tại.</​span></​strong></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​38°06′N</​span>​ <span class="​longitude">​147°04′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​38,​1°N 147,​067°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-38.100;​ 147.067</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​38°06′N</​span>​ <span class="​longitude">​147°04′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​38,​1°N 147,​067°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-38.100;​ 147.067</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Dân số</​th><​td>​
 +13,​336<​sup id="​cite_ref-abs_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Thành lập</​th><​td>​
 +1851</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Vị trí</​th><​td>​
 +Cách Melbourne 212 km (132 mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Khu vực chính quyền địa phương</​th><​td>​
 +Shire of Wellington</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Khu vực bầu cử tiểu bang</​th><​td>​
 +Gippsland South</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​width:​40%;​ background-color:#​f9f6d2;">​Khu vực bầu cử liên bang</​th><​td>​
 +Gippsland</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table align="​center"​ width="​95%"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​3"​ style="​border:​ 1px #ddd solid"><​tbody><​tr class="​mergedrow"><​td align="​center"​ colspan="​3"​ bgcolor="#​f0f0ff"​ style="​padding:​ 2px 0px;"><​b>​Địa phương chung quanh Sale:</​b></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td align="​center"​ width="​33%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Maffra</​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​33%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Stratford</​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Airly</​td>​
 +</​tr><​tr class="​mergedrow"><​td align="​center"​ width="​34%"​ style="​vertical-align:​ middle; padding: 3px 0px;">​Rosedale</​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​vertical-align:​ middle; padding: 3px 0px;"><​b>​Sale</​b></​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​vertical-align:​ middle; padding: 3px 0px;">​Cobains</​td>​
 +</​tr><​tr class="​mergedrow"><​td align="​center"​ width="​34%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Pearsondale</​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Longford</​td>​
 +  <td align="​center"​ width="​34%"​ style="​padding:​ 3px 0px;">​Dutson</​td>​
 +</​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sale</​b>​ là một thành phố trong bang Victoria, Úc. Đây là thủ phủ của Shire of Wellington cũng như Giáo phận Công giáo Sale và Giáo phận Anh giáo Gippsland. Thành phố có dân số 13.336 người (năm 2006)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Sale đã phát triển và tái phát triển trong thập kỷ qua, một ví dụ là dự án tái phát triển nhiều triệu đô của cảng Sale.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Melbourne 212 km.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-abs-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Australian Bureau of Statistics (25 tháng 10 năm 2007). “Sale (Urban Centre/​Locality)”. <​i>​2006 Census QuickStats</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASale%2C+Victoria&​amp;​rft.atitle=Sale+%28Urban+Centre%2FLocality%29&​amp;​rft.au=Australian+Bureau+of+Statistics&​amp;​rft.aulast=Australian+Bureau+of+Statistics&​amp;​rft.date=2007-10-25&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=2006+Census+QuickStats&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.censusdata.abs.gov.au%2FABSNavigation%2Fprenav%2FLocationSearch%3Fcollection%3DCensus%26period%3D2006%26areacode%3DSSC26569%26producttype%3DQuickStats%26breadcrumb%3DPL%26action%3D401&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.salecommunity.com/</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.wellington.vic.gov.au/​page/​page.asp?​page_id=777</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​p>​Danh sách các thành phố của Úc</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thủ đô</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Canberra</​b>​ <​i>​(thủ đô)</​i></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Australia stub.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​150px-Australia_stub.svg.png"​ width="​150"​ height="​134"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​225px-Australia_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Australia_stub.svg/​300px-Australia_stub.svg.png 2x" data-file-width="​794"​ data-file-height="​710"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​New South Wales</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Albury <​b>​·</​b> ​ Armidale <​b>​·</​b> ​ Bathurst <​b>​·</​b> ​ Broken Hill <​b>​·</​b> ​ Cessnock <​b>​·</​b> ​ Coffs Harbour <​b>​·</​b> ​ Dubbo <​b>​·</​b> ​ Gosford <​b>​·</​b> ​ Goulburn <​b>​·</​b> ​ Grafton <​b>​·</​b> ​ Griffith <​b>​·</​b> ​ Lake Macquarie <​b>​·</​b> ​ Lismore <​b>​·</​b> ​ Lithgow <​b>​·</​b> ​ Maitland <​b>​·</​b> ​ Newcastle <​b>​·</​b> ​ Nowra <​b>​·</​b> ​ Orange <​b>​·</​b> ​ Queanbeyan <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sydney</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Tamworth <​b>​·</​b> ​ Wagga Wagga <​b>​·</​b> ​ Wollongong</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bắc Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Darwin</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Palmerston</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Queensland</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Brisbane</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Bundaberg <​b>​·</​b> ​ Cairns <​b>​·</​b> ​ Caloundra <​b>​·</​b> ​ Charters Towers <​b>​·</​b> ​ Gladstone <​b>​·</​b> ​ Gold Coast <​b>​·</​b> ​ Hervey Bay <​b>​·</​b> ​ Mackay <​b>​·</​b> ​ Maryborough <​b>​·</​b> ​ Mount Isa <​b>​·</​b> ​  ​Rockhampton <​b>​·</​b> ​ Toowoomba <​b>​·</​b> ​ Townsville</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Adelaide</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Mount Gambier <​b>​·</​b> ​ Murray Bridge <​b>​·</​b> ​ Port Augusta <​b>​·</​b> ​ Port Lincoln <​b>​·</​b> ​ Port Pirie <​b>​·</​b> ​ Victor Harbor <​b>​·</​b> ​ Whyalla</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tasmania</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Burnie <​b>​·</​b> ​ Devonport <​b>​·</​b> ​ <​b>​Hobart</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Launceston</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Victoria</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ararat <​b>​·</​b>​ Bairnsdale <​b>​·</​b> ​ Ballarat <​b>​·</​b> ​ Bendigo <​b>​·</​b> ​ Castlemaine <​b>​·</​b> ​ Geelong <​b>​·</​b> ​ Hamilton <​b>​·</​b> ​ Horsham <​b>​·</​b> ​  ​Maryborough <​b>​·</​b>​ <​b>​Melbourne</​b>​ <​b>​·</​b> ​  ​Mildura <​b>​·</​b> ​ Moe <​b>​·</​b> ​ Morwell <​b>​·</​b> ​ Portland <​b>​·</​b> ​ Sale <​b>​·</​b> ​ Shepparton <​b>​·</​b> ​ Traralgon <​b>​·</​b> ​ Wangaratta <​b>​·</​b> ​ Warrnambool <​b>​·</​b> ​ Wodonga</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tây Úc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Albany <​b>​·</​b> ​ Bunbury <​b>​·</​b> ​ Geraldton <​b>​·</​b> ​ Kalgoorlie <​b>​·</​b> ​ Mandurah <​b>​·</​b> ​ <​b>​Perth</​b></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:Bang Victoria
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181013131315
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.318 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1030/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54100/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1123/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1984/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 271.293 ​     1 -total
 + ​74.75% ​ 202.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_Place
 + ​68.76% ​ 186.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.84% ​  ​94.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​16.66% ​  ​45.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.97% ​  ​32.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Census_2006_AUS
 + ​11.03% ​  ​29.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.80%   ​23.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.68%   ​20.832 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_c&#​7911;​a_&​Uacute;​c
 +  6.63%   ​17.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825341-0!canonical and timestamp 20181013131315 and revision id 15058533
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
331330-sale-victoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)