User Tools

Site Tools


331430-nizhnevartovsk-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331430-nizhnevartovsk-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Nizhnevartovsk</​b>​ (tiếng Nga: Нижневартовск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Khu tự trị Khantia-Mansi. Thành phố có dân số 239.044 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 77 của Nga theo dân số năm 2002.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Khu tự trị Khantia-Mansi
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011062254
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.039 seconds
 +Preprocessor visited node count: 126/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3773/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​30.529 ​     1 -total
 + ​88.28% ​  ​26.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​80.77% ​  ​24.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​59.52% ​  ​18.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.15%    2.182      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.02%    1.228      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khu_t&#​7921;​_tr&#​7883;​_Khantia-Mansi
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825826-0!canonical and timestamp 20181011062254 and revision id 22224933
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
331430-nizhnevartovsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)