User Tools

Site Tools


331530-balrog-street-fighter-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331530-balrog-street-fighter-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Balrog</​b>​ là một nhân vật trong loạt trò chơi <​i>​Street Fighter</​i>​ của Capcom. Được thiết kế bởi Yasuda Akira, Balrog là một võ sĩ Quyền Anh chuyên nghiệp đến từ Mỹ. Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong trò chơi <​i>​Street Fighter II</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tại Nhật Bản, Balrog có tên là <b>M. Bison</​b>,​ phỏng theo tên gọi của một võ sĩ có thật có tên là Mike Tyson. Tuy nhiên, khi trò chơi vươn đến những thị trường lớn hơn trên khắp thế giới, để tạo ấn tượng mạnh cho khán giả và tránh những vụ kiện cáo, Capcom đã tráo đổi tên của 3 nhân vật là Vega, Balrog và M. Bison. Trong đó, M. Bison sẽ nhận cái tên mới là Balrog.
 +</​p><​p>​Balrog được miêu tả là một võ sĩ quyền anh điển hình. Balrog là một trong những nhân vật cao nhất trong trò chơi, bên cạnh Sagat và Zangief.
 +</p>
 +
 +<​p>​Balrog xuất hiện lần đầu trong trò chơi giành nhiều thành công là <​i>​Street Fighter II</​i>,​ nằm trong một trong 4 Bậc thầy lớn không thể điều khiển. Balrog xuất hiện như là một nhân vật có thể điều khiển trong bản <​i>​Champion Edition</​i>,​ <​i>​Street Fighter Zero 3</​i>,​ loạt <​i>​Street Fighter EX</​i>​ và <​i>​Street Fighter IV</​i>​.
 +</​p><​p>​Ngoài ra, nhân vật này còn xuất hiện trong hầu hết các phim và phim hoạt hình có liên quan.
 +</p>
 +
 +<​p>​IGN xếp Balrog ở vị trí 15 trong "top 25 nhân vật Street Fighter"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ GameDaily thì gọi Balrog là "nhân vật da đen tốt nhất của trò chơi điện tử"​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181029091602
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 499/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22546/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1293/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 801/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 100.896 ​     1 -total
 + ​62.27% ​  ​62.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_VG_character
 + ​58.12% ​  ​58.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.13% ​  ​25.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_trong_Street_Fighter
 + ​21.03% ​  ​21.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fighting_game_character
 + ​20.82% ​  ​21.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.64% ​  ​16.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  7.95%    8.021      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  7.52%    7.583      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  6.15%    6.202      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_USA
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826331-0!canonical and timestamp 20181029091602 and revision id 26420324
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
331530-balrog-street-fighter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)