User Tools

Site Tools


331630-tobruk-phim-2008-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

331630-tobruk-phim-2008-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Tobruk</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Tobruk.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​56/​Tobruk.jpg/​222px-Tobruk.jpg"​ width="​222"​ height="​312"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​56/​Tobruk.jpg/​333px-Tobruk.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​5/​56/​Tobruk.jpg 2x" data-file-width="​427"​ data-file-height="​600"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Phiêu lưu, hành động, tâm lý, chiến tranh, lịch sử</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Václav Marhoul<​br/>​Stephen Crane (tiểu thuyết)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Václav Marhoul</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Séc<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​23px-Flag_of_Slovakia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​45px-Flag_of_Slovakia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovakia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Séc<​br/>​Tiếng Slovak<​br/>​Tiếng Bồ Đào Nha</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giám đốc sản xuất</​th><​td>​
 +Ales Tybl</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà sản xuất</​th><​td>​
 +Václav Marhoul</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biên tập</​th><​td>​
 +Ludek Hudec</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Praha<​br/>​Sahara</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Vladimír Smutný</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +100 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Hãng phim Màn ảnh bạc<​br/>​Đài truyền hình Séc<​br/>​Free-Cool-In</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phân phối</​th><​td>​
 +High Fliers</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Séc<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​23px-Flag_of_Slovakia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​45px-Flag_of_Slovakia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovakia<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​23px-Flag_of_Egypt.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​35px-Flag_of_Egypt.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​45px-Flag_of_Egypt.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Ai Cập<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pháp<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​23px-Flag_of_Argentina.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Argentina<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​23px-Flag_of_Finland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​35px-Flag_of_Finland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​46px-Flag_of_Finland.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1100"/>​ </​span>​Phần Lan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +4 tháng 9, 2008 – 21 tháng 7, 2010</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tobruk</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là tên gọi một bộ phim về số phận những binh sĩ Tiệp Khắc tham chiến ở châu Phi trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ra mắt lần đầu năm 2008.
 +</​p><​p>​Truyện phim dựa theo tiểu thuyết <​i>​Dấu hiệu đỏ của lòng dũng cảm</​i>​ của nhà văn Stephen Crane.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Hậu trường</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Vinh danh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​6</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Jan Meduna</​li>​
 +<​li>​Petr Vaněk</​li>​
 +<​li>​Robert Nebřenský</​li>​
 +<​li>​Kryštof Rímský</​li>​
 +<​li>​Martin Nahálka</​li>​
 +<​li>​Michal Novotný</​li>​
 +<​li>​Radim Fiala</​li>​
 +<​li>​Matěj Hádek</​li>​
 +<​li>​Andrej Polák</​li>​
 +<​li>​Petr Stach</​li>​
 +<​li>​Petr Lněnička</​li>​
 +<​li>​Martin Fratrič</​li>​
 +<​li>​Matúš Krátky</​li>​
 +<​li>​Petr Halberstadt</​li>​
 +<​li>​Jaromír Meduna</​li>​
 +<​li>​Petr Vršek</​li>​
 +<​li>​Vojtěch Kotek</​li>​
 +<​li>​Štěpán Benoni</​li>​
 +<​li>​Jan Monczka</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Thiết kế sản xuất: Jan Vlasák</​li>​
 +<​li>​Phục trang: Jaroslava Procházková</​li>​
 +<​li>​Hóa trang: Linda Dvorakova, Ivo Strangmüller</​li></​ul>​
 +<​p>​Ngày 24 Tháng 10 năm 2011, tại Praha, trong lễ kỷ niệm 70 năm cuộc xâm lược Libya của quân đội Tiệp Khắc, bộ phim đã được công chiếu đặc biệt với độ phân giải 4K.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Liên hoan phim Quốc tế Bratislava</​li>​
 +<​li>​Hội chợ phim châu Âu</​li>​
 +<​li>​Liên hoan phim Quốc tế Pilsen</​li>​
 +<​li>​Hội chợ phim Cannes</​li>​
 +<​li>​Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary - 3 giải thưởng Sư tử Séc trong 8 đề cử: Quay phim (Vladimír Smutný), âm nhạc (Richard Horowitz, Sussan Deyhim), âm thanh (Pavel Rejholec, Jakub Čech)</​li>​
 +<​li>​Liên hoan phim Austin</​li>​
 +<​li>​Liên hoan phim Pantalla Pinamar</​li>​
 +<​li>​Liên hoan phim Những họa tiết Do Thái</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trailer</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website Cơ sở dữ liệu Điện ảnh Tiệp Khắc</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Hộp Điện ảnh Séc</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website FDb</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181010151047
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.949 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1296/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15255/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4196/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 631/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 826 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 471.790 ​     1 -total
 + ​82.39% ​ 388.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​80.12% ​ 378.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.98% ​ 127.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USA
 + ​26.42% ​ 124.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 + ​25.88% ​ 122.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Hoa_K&#​7923;​
 + ​19.14% ​  ​90.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry/​core
 + ​16.58% ​  ​78.209 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.91% ​  ​70.329 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.65%   ​26.635 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_S&​eacute;​c
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826851-0!canonical and timestamp 20181010151046 and revision id 26422884
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
331630-tobruk-phim-2008-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)