User Tools

Site Tools


332130-m-o-martelli-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

332130-m-o-martelli-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mèo Martelli</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Felis lunensis</​b></​i>​) là một loài mèo thuộc Chi Mèo (<​i>​Felis</​i>​) trong họ Mèo. Cách đây 12 triệu năm, Chi Mèo xuất hiện và cuối cùng tạo ra nhiều loài mèo nhỏ ngày nay. Felis lunensis xuất hiện khoảng 2,5 triệu năm trước vào thời Plioncene. Loài này được mô tả bởi Martelli vào năm 1906 từ một mẫu gốc và mẫu này hiện đang được bảo quản trong bộ sưu tập của Đại học Firenze ở Ý<sup id="​cite_ref-Cioppi1983_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Loài mèo này đã tuyệt chủng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181015140839
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.324 seconds
 +Real time usage: 0.393 seconds
 +Preprocessor visited node count: 14616/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45977/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11481/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2100/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 337.935 ​     1 -total
 + ​83.36% ​ 281.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​70.79% ​ 239.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​53.99% ​ 182.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossilrange
 + ​42.53% ​ 143.719 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_start
 + ​40.25% ​ 136.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Phanerozoic_220px
 + ​31.95% ​ 107.974 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range/​bar
 + ​25.95% ​  ​87.682 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_id
 + ​23.94% ​  ​80.909 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_end
 + ​14.14% ​  ​47.777 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MultiReplace
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828526-0!canonical and timestamp 20181015140839 and revision id 25665160
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
332130-m-o-martelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)