User Tools

Site Tools


332230-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

332230-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Trà Nú</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +55,34 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2010)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 + 1.327 người</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +24 người/​km²</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Quảng Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Bắc Trà My</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +16 tháng 4, 1988<​span style="​display:​none">​ (<​span class="​bday dtstart published updated">​1988-04-16</​span>​)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +20905<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trà Nú</​b>​ là một xã thuộc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam. 
 +</p>
  
 +<p>+ Đông giáp xã Trà Kót,
 +</​p><​p>​+ Đông Nam giáp huyện Tây Trà (Quảng Ngãi)
 +</​p><​p>​+ Nam giáp xã Trà Giác,
 +</​p><​p>​+ Tây giáp xã Trà Giang,
 +</​p><​p>​+ Bắc giáp xã Trà Đông.
 +</​p><​p>​Xã Trà Nú cách trung tâm huyện Bắc Trà My 20 km về hướng Nam.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Trà Nú được thành lập theo Quyết định số 63-HĐBT ngày 16 tháng 4 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân chia địa giới hành chính một số xã của các huyện Trà My và huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Xã Trà Liên được chia thành hai xã lấy tên là xã Trà Nú và xã Trà Kót.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181014033126
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.173 seconds
 +Preprocessor visited node count: 797/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24279/​2097152 bytes
 +Template argument size: 486/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 800/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.67 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 140.924 ​     1 -total
 + ​52.46% ​  ​73.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​44.72% ​  ​63.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.07% ​  ​28.287 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.38% ​  ​24.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.11% ​  ​21.289 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.02% ​  ​19.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7855;​c_Tr&​agrave;​_My
 +  8.18%   ​11.522 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  7.19%   ​10.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.05%    8.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_date
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​828259-0!canonical and timestamp 20181014033126 and revision id 41118399
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
332230-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)