User Tools

Site Tools


332330-gecmani-disulfua-la-gi

Germani disulfua hay đisulfua gecmani là hợp chất hóa học có công thức GeS2. Nó là chất rắn kết tinh màu trắng hay không màu, nóng chảy ở khoảng 800 °C.[1].

Đisulfua gecmani là hợp chất của gecmani đầu tiên được Clemens Winkler tìm thấy trong phân tích argyrodit. Do đisulfua gecmani không hòa tan trong dung dịch axít nên Winkler đã có thể cô lập ra nguyên tố mới từ các nguyên tố khác đã biết[2].

  • A. V. Golubkov, G. B. Dubrovskii, A. I. Shelykh (1998). “Preparation and properties of GeS2 single crystals”. Semiconductors 32 (7): 734–735. doi:10.1134/1.1187494. 
332330-gecmani-disulfua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)