User Tools

Site Tools


332530-con-ng-i-s-ng-b-ng-g-ho-t-h-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

332530-con-ng-i-s-ng-b-ng-g-ho-t-h-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Con người sống bằng gì<​br/>​Чем люди живы</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Con người sống bằng gì (hoạt hình, 2010).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7a/​Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg/​222px-Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg"​ width="​222"​ height="​157"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7a/​Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg/​333px-Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​7a/​Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg/​444px-Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_b%E1%BA%B1ng_g%C3%AC_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%2C_2010%29.jpg 2x" data-file-width="​1505"​ data-file-height="​1062"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Giả tưởng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim hoạt hình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Aleksandr Gorlenko<​br/>​Lev Tolstoy (tiểu thuyết)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Nadezhda Mikhaylova</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà sản xuất</​th><​td>​
 +Irina Zernova</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Moskva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Dmitry Kravchenko</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +13 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +VGIK</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +2010</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Con người sống bằng gì</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Чем люди живы</​i>​) là một bộ phim hoạt hình, có yếu tố giả tưởng của đạo diễn Nadezhda Mikhailova, ra mắt lần đầu năm 2010.
 +</​p><​p>​Truyện phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lev Tolstoy.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Vinh danh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li>​Chỉ đạo nghệ thuật: Ye.Trapeznikova</​li>​
 +<​li>​Họa sĩ: A.Melnichenko,​ A.Smirnov, Maria Parfenova, Natalia Naumova, Sergey Zubakin</​li>​
 +<​li>​Âm thanh: Timur Maksimov</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Bộ phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan Suzdal (2011)</​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website Animator</​li>​
 +<​li>​Thông tin và hình ảnh trên Website Cửa sổ sang châu Âu</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181017074729
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 652/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11162/​2097152 bytes
 +Template argument size: 819/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 105.832 ​     1 -total
 + ​50.78% ​  ​53.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​43.28% ​  ​45.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​37.95% ​  ​40.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.07% ​  ​36.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.41% ​  ​11.015 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RUS
 +  8.94%    9.459      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  7.08%    7.493      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Russia
 +  5.67%    6.000      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.51%    3.710      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​824210-0!canonical and timestamp 20181017074729 and revision id 37366783
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
332530-con-ng-i-s-ng-b-ng-g-ho-t-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)