User Tools

Site Tools


333230-masami-la-gi

Masami (まさみ,マサミ,雅美?) là một cái tên Nhật Bản phổ biến, được dùng cho cả hai giới.

Lưu ý, tên người Nhật hiện đại được viết tên trước họ sau. Danh sách dưới đây vẫn dùng theo cách truyền thống họ trước tên sau. Tên là Masami.

333230-masami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)