User Tools

Site Tools


333330-p-erov-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

333330-p-erov-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​49°27′20″B</​span>​ <span class="​longitude">​17°27′4″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​49,​45556°B 17,​45111°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​49.45556;​ 17.45111</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​div>​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​dfdfdf;">​Přerov
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"​ title="​Thể loại"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background-color:​ #​dfdfdf;">​Town
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding: 0.5em;"><​div><​img alt="​Prerov1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Prerov1.jpg/​256px-Prerov1.jpg"​ width="​256"​ height="​179"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Prerov1.jpg/​384px-Prerov1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Prerov1.jpg/​512px-Prerov1.jpg 2x" data-file-width="​1095"​ data-file-height="​767"/></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<table style="​width:​ 100%; background: none; align=center;​ border: none; padding: 0; margin: 0"><​tbody><​tr class="​mergedrow"><​td style="​width:​50%;​ text-align: center; vertical-align:​ bottom;"><​div style="​padding-top:​ 0.4em"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Prerov.jpg/​120px-Prerov.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Prerov.jpg/​180px-Prerov.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Prerov.jpg/​240px-Prerov.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/></​div><​p><​span title="">​ Cờ </​span></​p></​td>​
 +<td style="​width:​50%;​ text-align: center; vertical-align:​ bottom;"><​div style="​padding-top:​ 0.4em"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Prerov_CoA_CZ.png/​90px-Prerov_CoA_CZ.png"​ width="​90"​ height="​103"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​14/​Prerov_CoA_CZ.png 1.5x" data-file-width="​122"​ data-file-height="​139"/></​div><​p><​span title=""> ​ Phù hiệu ​ </​span></​p></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​td>​
 +</​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Séc</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Các vùng mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Vùng
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Olomouc</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Các địa khu mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quận
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Přerov</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các sông chảy qua"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Sông
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Bečva</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Độ cao trên mực nước biển (ASL)"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Cao độ
 +</th>
 +<​td>​210 m (689 ft)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tọa độ địa lý"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Tọa độ
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​nowrap;"><​span class="​plainlinks nourlexpansion">​phố(47373)_region:​ <span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​49°27′20″B</​span>​ <span class="​longitude">​17°27′4″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​49,​45556°B 17,​45111°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​49.45556;​ 17.45111</​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Diện tích"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Diện tích
 +</th>
 +<​td>​58,​50 km<​sup>​2</​sup>​ (22,​59 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “58.50” nên được viết theo tiếng Việt: “58,​50”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tổng dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Dân số
 +</th>
 +<​td>​47.373 (<​i>​2008</​i>​)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mật độ dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mật độ
 +</th>
 +<​td>​810 /​km<​sup>​2</​sup>​ (2.098 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Ngày thành lập"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Được đề cập lần đầu
 +</th>
 +<​td>​1141
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Thị trưởng của khu dân cư"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thị trưởng
 +</th>
 +<​td>​Jiří Lajtoch
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Mã bưu chính"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mã bưu chính
 +</th>
 +<​td>​750 02
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<div style="​width:​256px;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​position:​relative"><​div style="​position:​absolute"><​img alt="​Vị trí trong Cộng hòa Séc" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Czechia_-_background_map.png/​256px-Czechia_-_background_map.png"​ title="​Vị trí trong Cộng hòa Séc" width="​256"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Czechia_-_background_map.png/​384px-Czechia_-_background_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Czechia_-_background_map.png/​512px-Czechia_-_background_map.png 2x" data-file-width="​2684"​ data-file-height="​1568"/></​div><​div style="​position:​relative"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Czechia_-_outline_map.svg/​256px-Czechia_-_outline_map.svg.png"​ width="​256"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Czechia_-_outline_map.svg/​384px-Czechia_-_outline_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Czechia_-_outline_map.svg/​512px-Czechia_-_outline_map.svg.png 2x" data-file-width="​5342"​ data-file-height="​3123"/></​div><​div style="​position:​absolute;​left:​79.48%;​top:​61.81%;​padding:​0;​line-height:​0"><​div style="​position:​absolute;​text-align:​center;​left:​-4px;​top:​-4px;​width:​8px;​font-size:​8px;​line-height:​0"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div><​p>​Vị trí trong Cộng hòa Séc</​p></​div>​
 +</​td></​tr><​tr title="​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh liên quan tới Přerov"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​b>​Wikimedia Commons: </b> Přerov
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Website chính thức/​chính"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​b>​Website:​ </b> www.mu-prerov.cz
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Přerov</​b>​ (<​small>​Phát âm tiếng Séc:​ </​small><​span title="​Phát âm IPA" class="​IPA">​[ˈpr̝̊ɛrof]</​span><​small/>;​ tiếng Đức: <​i><​span lang="​de">​Prerau</​span></​i>​) là một thành phố trong vùng Olomuoc của Cộng hòa Séc nơi sông Bečva chảy qua. Přerov trở thành thành thị vào năm 2006. Thành phố có dân số thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2009 là 46.781 người, diện tích 59 km2. Přerov có khoảng cách khoảng 22 km về tây nam Olomouc.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Vùng Olomouc
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​30px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​60px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Cộng hòa Séc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181014141012
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.496 seconds
 +Real time usage: 0.597 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2659/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38714/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4272/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.217/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 548.433 ​     1 -total
 + ​72.27% ​ 396.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​24.02% ​ 131.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-de
 + ​22.64% ​ 124.161 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor_title
 + ​21.61% ​ 118.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.83%   ​53.911 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 +  7.25%   ​39.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 +  6.92%   ​37.941 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  3.15%   ​17.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country2code
 +  3.08%   ​16.910 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826852-0!canonical and timestamp 20181014141012 and revision id 41406531
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
333330-p-erov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)