User Tools

Site Tools


333430-c-ng-ch-a-b-nh-d-ng-h-n-c-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

333430-c-ng-ch-a-b-nh-d-ng-h-n-c-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bình Dương Công chúa</​b>​ (chữ Hán: 平阳公主) là Hoàng trưởng nữ của Hán Cảnh Đế Lưu Khải và Hiếu Cảnh Vương Hoàng hậu và là hoàng tỷ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. ​
 +</p>
  
 +<​p>​Năm sinh chính xác của công chúa không được rõ, nhưng bà được sinh ra vào thời gian cha bà vẫn còn là Hoàng thái tử, khi đó mẹ bà mới chỉ là Phủ thiếp, sinh ra bà là con gái trưởng của Thái tử. Năm 157 TCN, Thái tử Lưu Khải lên ngôi Hoàng đế, bà được phong là <​b>​Dương Tín công chúa</​b>​ (阳信公主). Sau khi kết hôn với Bình Dương hầu Tào Thọ, bà được gọi là <​i>​Bình Dương công chúa</​i>​.
 +</​p><​p>​Ngay cả sau khi xuất giá, bà vẫn giữ quan hệ thân thiết với em trai Hán Vũ Đế Lưu Triệt, và Hoàng đế thường đến phủ của bà chơi. Năm 141 TCN, Lưu Triệt lên ngôi Hoàng đế, lập Trần A Kiều làm Hoàng hậu, nhưng mấy năm sau Trần Hoàng hậu vẫn không sinh hạ được một đứa con nào. Vào mùa xuân năm 139 TCN<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ Hán Vũ đế trên tuần du Bá Thượng có ghé qua nhà đến phủ của Bình Dương công chúa. Tại đây Hoàng đế gặp Vệ Tử Phu, khi đó là một ca kĩ trong phủ, và đưa nàng vào cung. Công chúa được thưởng một nghìn cân vàng.
 +</​p><​p>​Năm 131 TCN, Tào Thọ qua đời, công chúa tái giá với Đại tướng quân Vệ Thanh là em trai của Vệ Tử Phu. Sau đó, Tào Tương (曹襄), con trai của công chúa với chồng trước, thành thân với con gái của Hán Vũ Đế và Vệ Tử Phu là Vệ Trường công chúa (衛長公主).
 +</​p><​p>​Năm 111 TCN, Lý Diên Niên được Hán Vũ Đế triệu kiến, dâng lên bài hát có tên là <​i>"​Bắc Quốc giai nhân"</​i>:​
 +</p>
 +<​table><​tbody><​tr><​td>​
 +<​dl><​dt>​Chữ Hán</​dt>​
 +<​dd>​...</​dd>​
 +<​dd>​北方有佳人</​dd>​
 +<​dd>​絕世而獨立</​dd>​
 +<​dd>​一顧傾人城</​dd>​
 +<​dd>​再顧傾人國</​dd>​
 +<​dd>​寧不知傾城與傾國</​dd>​
 +<​dd>​佳人難再得</​dd></​dl></​td>​
 +<td>
 +<​dl><​dt>​Phiên âm Hán Việt</​dt>​
 +<​dd>​...</​dd>​
 +<​dd>​Bắc phương hữu giai nhân,</​dd>​
 +<​dd>​Tuyệt thế nhi độc lập.</​dd>​
 +<​dd>​Nhất cố khuynh nhân thành,</​dd>​
 +<​dd>​Tái cố khuynh nhân quốc.</​dd>​
 +<​dd>​Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,</​dd>​
 +<​dd>​Giai nhân nan tái đắc.</​dd></​dl></​td>​
 +<td>
 +<​dl><​dt>​Dịch nghĩa</​dt>​
 +<​dd>​...</​dd>​
 +<​dd>​Phương Bắc có mỹ nhân,</​dd>​
 +<​dd>​Vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng.</​dd>​
 +<​dd>​Một cái nhìn làm ngả nghiêng thành quách,</​dd>​
 +<​dd>​Nhìn lại lần nữa làm đất nước suy vong.</​dd>​
 +<​dd>​Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc,</​dd>​
 +<​dd>​Người đẹp như vậy khó lòng gặp đến hai lần.</​dd></​dl></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Hán Vũ Đế không tin trên đời có người đẹp như thế, nhưng Bình Dương công chúa nói: <​i>"​Lý Diên Niên có người em gái, là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế!"</​i>​. Hán Vũ đế gặp em gái Lý Diên Niên, sủng ái mà lập làm Lý phu nhân.
 +</​p><​p>​Kể từ sau đó không còn ghi chép nào về Bình Dương công chúa nữa. Năm 106 TCN, Vệ Thanh chồng bà qua đời, hai vợ chồng được hợp táng tại núi Tượng Lô.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sử ký, quyển 111 "Vệ tướng quân phiêu kị liệt truyện":​ Mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ 2, chị của Thanh là Tử Phu được nhập cung.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011024503
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.071 seconds
 +Preprocessor visited node count: 513/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3091/​2097152 bytes
 +Template argument size: 430/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 385/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 818 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.282 ​     1 -total
 + ​90.64% ​  ​50.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​72.11% ​  ​39.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  5.74%    3.175      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.54%    1.404      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827177-0!canonical and timestamp 20181011024503 and revision id 42761942
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
333430-c-ng-ch-a-b-nh-d-ng-h-n-c-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)