User Tools

Site Tools


339630-l-i-h-i-thu-n-b-c-la-gi

Lợi Hải là một xã, huyện lị của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Theo quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận, Lợi Hải sẽ trở thành đô thị loại V, thị trấn huyện lị của huyện Thuận Bắc sau năm 2016[1]

  1. ^ [1] Đồ án quy hoạch tổng phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
339630-l-i-h-i-thu-n-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)