User Tools

Site Tools


342530-danh-s-ch-th-nh-ph-c-a-nga-la-gi

Danh sách dưới đây liệt kê các thành phố của Liên bang Nga. Tính đến năm 2002, nước Nga có khoảng 1108 thành phố[cần dẫn nguồn]

  1. ^ Государственный Совет Республики Татарстан. Постановление №3900-III ГС от 27 июня 2008 г «О преобразовании посёлка городского типа Арск Арского района Республики Татарстан». (State Council of the Republic of Tatarstan. Resolution #3900-III GS of 27 tháng 6 năm 2008 On Transformation of the Urban-Type Settlement of Arsk of Arsky District of the Republic of Tatarstan. ).
342530-danh-s-ch-th-nh-ph-c-a-nga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)