User Tools

Site Tools


342930-biysk-la-gi

Biysk (tiếng Nga: Бийск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Altai Krai. Thành phố có dân số 218.562 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 85 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Altai Krai

342930-biysk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)