User Tools

Site Tools


343430-di-s-n-r-ng-nhi-t-i-sumatra-la-gi

Di sản rừng nhiệt đới ở Sumatra trên bản đồ Sumatra
Bukit Barisan Selatan

Bukit Barisan Selatan

Gunung Leuser

Gunung Leuser

Kerinci Seblat

Kerinci Seblat

Di sản rừng nhiệt đới ở Sumatra

Di sản rừng nhiệt đới ở Sumatra là một khu vực rừng mưa nhiệt đới ở Sumatra, trong các vườn quốc gia Gunung Leuser, Kerinci Seblat và Bukit Barisan Selatan, Indonesia. Năm 2004, UNESCO đưa các khu vực rừng mưa nhiệt đới này vào danh mục di sản thế giới. Di sản bao gồm ba vườn quốc gia Indonesia trên đảo Sumatra: Vườn quốc gia Gunung Leuser, vườn quốc gia Kerinci Seblat và Vườn quốc gia Bukit Barisan Selatan. Các vườn quốc gia được liệt kê theo Tiêu chuẩn vii - nổi bật vẻ đẹp danh lam thắng cảnh; ix-một ví dụ nổi bật đại diện đáng kể vào quá trình sinh thái và sinh học, và x-chứa quan trọng nhất và quan trọng môi trường sống tự nhiên để bảo tồn tại chỗ. Tổng diện tích của rừng là 25.000 km ², bao gồm ba quốc gia khu: Vườn quốc gia Gunung Leuser (GLNP) (8.629,75 km ²), vườn quốc gia Kerinci Seblat (13,753.5 km ²) và vườn quốc gia Bukit Barisan Selatan (BBSNP) (3.568 km ²).

Năm 2011, di sản này chính thức bị đưa vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa

343430-di-s-n-r-ng-nhi-t-i-sumatra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)