User Tools

Site Tools


343530-libya-d-i-th-i-muammar-al-gaddafi-la-gi

Libya dưới thời Muammar al-Gaddafi kéo dài bốn thập kỷ từ năm 1969 đến 2011 và được chia là hai giai đoạn:

343530-libya-d-i-th-i-muammar-al-gaddafi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)