User Tools

Site Tools


345030-linh-mi-u-canada-la-gi

Linh miêu Canada (danh pháp hai phần: Lynx canadensis là một loài mèo thuộc Chi Linh miêu (Lynx) trong họ Mèo. Loài này được mô tả bởi Kerr vào năm 1792. Đây là loài linh miêu lớn thứ nhì sau linh miêu Á-Âu.

Có 3 phân loài thuộc loài này hiện được công nhận là:

  • L. canadensis canadensis
  • L. canadensis mollipilosus
  • L. canadensis subsolanus[2].
345030-linh-mi-u-canada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)