User Tools

Site Tools


345430-ph-c-nam-thu-n-nam-la-gi

Phước Nam là một xã, huyện lị thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Xã Phước Nam (mới) được thành lập năm 2009 trên cơ sở một phần xã Phước Nam (cũ)

  • Hoạt động nông nghiệp là chủ yếu, chiếm hơn 90% lao động của xã
  • Khu công nghiệp Phước Nam được đầu tư cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động

Quốc lộ 1A

Theo quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận, Phước Nam sẽ trở thành đô thị loại 5, thị trấn huyện lị của huyện Thuận Nam vào năm 2016, đô thị loại 4 vào năm 2025[1]

  1. ^ [1] Đồ án quy hoạch tổng phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
345430-ph-c-nam-thu-n-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)