User Tools

Site Tools


348230-danh-s-ch-c-c-tr-n-nh-th-i-i-napol-on-la-gi


Danh sách này bao gồm tất cả những trận chiến diễn ra trong Thời đại Napoleon, từ tháng 4 năm 1796 đến ngày 18 tháng 6 năm 1815.

 • Trận Aboukir 2 tháng 1 – 20 tháng 2 năm 1799
 • Trận Abensberg 20 tháng 4 năm 1809
 • Cuộc vây hãm Acre 17 tháng 3 – 20 tháng 5 năm 1799
 • Trận Alba de Tormes 26 tháng 11 năm 1809
 • Trận Albuera 16 tháng 5 năm 1811
 • Trận Alcañiz 23 tháng 5 năm 1809
 • Trận Algeciras Bay 8 và 12 tháng 7 năm 1801
 • Trận Amstetten 5 tháng 11 năm 1805
 • Trận Arcis-sur-Aube 20–21 tháng 3 năm 1814
 • Trận Arcole 15–17 tháng 11 năm 1796
 • Trận Aspern-Essling 22 tháng 5 năm 1809
 • Trận Auerstadt 14 tháng 10 năm 1806
 • Trận Austerlitz 2 tháng 12 năm 1805
 • Trận Badajoz 16 tháng 3 – 6 tháng 4 năm 1812
 • Trận Bailén 18 – 22 tháng 7 năm 1808
 • Trận Barrosa 5 tháng 3 năm 1811
 • Trận Bassano 8 tháng 9 năm 1796
 • Trận Bautzen 21 tháng 5 năm 1813
 • Trận Berezina 26–29 tháng 11 năm 1812
 • Trận Bergisel 2 tháng 4 – 1 tháng 11 năm 1809
 • Trận Borodino 7 tháng 9 năm 1812
 • Trận Burgos hay Trận Gamonal 7 tháng 11 năm 1808
 • Trận Bussaco 27 tháng 9 năm 1810
 • Cuộc vây hãm Cádiz 5 tháng 2 năm 1810 - 24 tháng 8 năm 1812
 • Trận Caldiero 30 tháng 10 năm 1805
 • Trận Castiglione 5 tháng 8 năm 1796
 • Trận Castlebar 27 tháng 8 năm 1798
 • Trận Champaubert 10 tháng 2 năm 1814
 • Trận Château-Thierry 2 tháng 2 năm 1814
 • Trận Copenhagen (1801) 2 tháng 4 năm 1801
 • Trận Copenhagen (1807) 16 tháng 8 – 5 tháng 9 năm 1807
 • Trận Corunna 16 tháng 1 năm 1809
 • Trận Craonne 7 tháng 3 năm 1814
 • Trận Dego thứ hai 14–15 tháng 4 năm 1796
 • Trận Dennewitz 6 tháng 9 năm 1813
 • Trận Dresden 26–27 tháng 8 năm 1813
 • Trận Dürenstein 11 tháng 11 năm 1805
 • Trận Eckmühl 22 tháng 4 năm 1809
 • Trận Elchingen 14 tháng 10 năm 1805
 • Trận Espinosa 10–11 tháng 11 năm 1808
 • Trận Eylau 7–8 tháng 2 năm 1807
 • Trận Cape Finisterre 22 tháng 7 năm 1805
 • Trận Friedland 14 tháng 6 năm 1807
 • Trận Fuentes de Oñoro 3–5 tháng 5 năm 1811
 • Trận Gebora 19 tháng 2 năm 1811
 • Cuộc vây hãm Gerona 6 tháng 5 – 12 tháng 12 năm 1809
 • Cuộc vây hãm Hamburg 30 tháng 5 năm 1813 – 27 tháng 5 năm 1814
 • Trận Haslach-Jungingen 11 tháng 10 năm 1805
 • Trận Heilsberg 10 tháng 6 năm 1807
 • Trận Hohenlinden 3 tháng 12 năm 1800
 • Trận Jena 14 tháng 10 năm 1806
 • Trận Landshut 21 tháng 4 năm 1809
 • Trận Leipzig 16–19 tháng 10 năm 1813
 • Trận Ligny 16 tháng 6 năm 1815
 • Trận Lodi 10 tháng 5 năm 1796
 • Trận Lübeck 6 tháng 11 năm 1806
 • Trận Lützen 2 tháng 5 năm 1813
 • Trận Marengo 14 tháng 6 năm 1800
 • Trận María 15 tháng 6 năm 1809
 • Trận Medellín 28 tháng 3 năm 1809
 • Trận Medina de Rioseco 14 tháng 7 năm 1808
 • Trận Millesimo 13 tháng 4 năm 1796
 • Trận sông Mincio 8 tháng 2 năm 1814
 • Trận Mondovì 21 tháng 4 năm 1796
 • Trận Montebello 9 tháng 6 năm 1800
 • Trận Montenotte 12 tháng 4 năm 1796
 • Trận Montmirail 11 tháng 2 năm 1814
 • Trận Mount Tabor 16 tháng 4 năm 1799
 • Trận sông Nil 1–2 tháng 8 năm 1798
 • Trận Novi 15 tháng 8 năm 1799
 • Trận Ocana 19 tháng 11 năm 1809
 • Trận Cape Ortegal 4 tháng 11 năm 1805
 • Trận Orthez 27 tháng 2 năm 1814
 • Trận Pancorbo 31 tháng 10 năm 1808
 • Trận sông Piave 7–8 tháng 5 năm 1809
 • Trận Kim tự tháp 21 tháng 7 năm 1798
 • Trận Quatre Bras 16 tháng 6 năm 1815
 • Trận Raab 14 tháng 6 năm 1809
 • Trận Raszyn 9 tháng 4 năm 1809
 • Trận Rivoli 14–15 tháng 1 năm 1797
 • Trận Roliça 17 tháng 8 năm 1808
 • Trận La Rothière 1 tháng 2 năm 1814
 • Trận Rovereto 4 tháng 11 năm 1796
 • Trận Saalfeld 10 tháng 10 năm 1806
 • Trận Schöngrabern 16 tháng 11 năm 1805
 • Trận Salamanca hay Trận Los Arapiles 22 tháng 7 năm 1812
 • Trận Smolensk 17 tháng 8 năm 1812
 • Trận Somosierra 30 tháng 11 năm 1808
 • Trận Talavera 27–28 tháng 7 năm 1809
 • Trận Tamames 18 tháng 10 năm 1809
 • Trận Trafalgar 21 tháng 10 năm 1805
 • Trận Trebbia 17–19 tháng 6 năm 1799
 • Cuộc vây hãm Toulon tháng 9-tháng 12 năm 1793
 • Trận Tudela 23 tháng 11 năm 1808
 • Trận Ulm 16–19 tháng 10 năm 1805
 • Trận Valls 25 tháng 2 năm 1809
 • Trận Valmaseda 5 tháng 11 năm 1808
 • Trận Valutino 8 tháng 8 năm 1812
 • Trận Vauchamps 14 tháng 2 năm 1814
 • Trận Vimeiro 20 tháng 8 năm 1808
 • Trận Vitoria 21 tháng 6 năm 1813
 • Trận Wagram 5–6 tháng 7 năm 1809
 • Trận Waterloo 18 tháng 6 năm 1815
 • Trận Wavre 18–19 tháng 6 năm 1815
 • Trận Wertingen 8 tháng 10 năm 1805
 • Cuộc vây hãm Zaragoza lần thứ nhất 15 tháng 6 – 13 tháng 8 năm 1808
 • Cuộc vây hãm Zaragoza lần thứ hai 20 tháng 12 năm 1808 – 20 tháng 2 năm 1809
 • Danh sách các trận chiến liên quan đến Pháp
 • Danh sách các cuộc chiến tranh liên quan đến Pháp
348230-danh-s-ch-c-c-tr-n-nh-th-i-i-napol-on-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)