User Tools

Site Tools


348830-kovrov-la-gi

Kovrov (tiếng Nga: Ковров) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Vladimir Oblast. Kovorov nằm bên hữu ngạn sông Klyazma, một chi lưu của sông Oka. Thành phố có dân số 155.499 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 112 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số năm 2010 là 145.492 người, giảm so với dân số năm 2002 và giảm so với dân số năm 1989 là 159.942 người.[4].

  1. ^ Law #130-OZ
  2. ^ a ă Law #143-OZ
  3. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
  4. ^ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краёв, областей, районов, городских поселений и сёл-райцентров.[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989. Dân số hiện tại của liên bang và các cộng hòa tự trị, tỉnh và vùng tự trị, krai, tỉnh, huyện, các điểm dân cư đô thị, và các làng trung tâm huyện.)”. Всесоюзная перепись населения 1989 года (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989) (bằng tiếng Nga). Demoscope Weekly (website của Viện Nhân khẩu học Đại học Quốc gia—Trường Kinh tế. 1989. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 

Bản mẫu:Tỉnh Vladimir

348830-kovrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)