User Tools

Site Tools


348930-vennesla-la-gi

Vennesla là một thành phố trong hạt Vest-Agder, Na Uy. Vennesla đã được tách ra từ Ovrebo vào năm 1861. Ovrebo và Hægeland được sáp nhập với Vennesla một lần nữa vào ngày 01 tháng 1 năm 1964. Thành phố có cự ly khoảng 17 km (11 dặm) về phía bắc của Kristiansand và nó là thành phố lớn thứ ba của hạt.

348930-vennesla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)