User Tools

Site Tools


366431-utc-05-00-la-gi

UTC−05:00
UTC hue4map X world Robinson.png

  UTC−05:00 ~ 75 độ kinh Tây - cả năm

Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Kinh tuyến
Trung tâm 75 độ kinh Tây
Phía Tây (hàng hải) 82.5 độ kinh Tây
Phía Đông (hàng hải) 67.5 độ kinh Tây
Khác
Nhóm giờ ban ngày (DTG) R
Liên kết ngoài

UTC−5 là Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Trung (Bắc Mỹ)

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

366431-utc-05-00-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)