User Tools

Site Tools


367531-ictalurus-la-gi

Ictalurus là một chi cá da trơn nước ngọt Bắc Mỹ. Chi này gồm có loài Ictalurus punctatusIctalurus furcatus.

Hiện tại có 10 loài được công nhận trong chi này:[1]

  • Ictalurus australis (Meek, 1904) (Panuco catfish)
  • Ictalurus balsanus (D. S. Jordan & Snyder, 1899) (Balsas catfish)
  • Ictalurus dugesii (T. H. Bean, 1880) (Lerma catfish)
  • Ictalurus furcatus (Valenciennes, 1840) (Blue catfish)
  • Ictalurus lupus (Girard, 1858) (Headwater catfish)
  • Ictalurus meridionalis (Günther, 1864)
  • Ictalurus mexicanus (Meek, 1904) (Rio Verde catfish)
  • Ictalurus ochoterenai (de Buen, 1946) (Chapala catfish)
  • Ictalurus pricei (C. M. Rutter, 1896) (Yaqui catfish)
  • Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) (Channel catfish)

Cũng có 4 loài hóa thạch được đưa vào chi này:[2]

367531-ictalurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)