User Tools

Site Tools


371031-ch-ch-b-ng-ng-c-hung-la-gi

Chích bông ngực hung (danh pháp hai phần: Orthotomus frontalis) là một loài chim chi Chích bông trong họ Chiền chiện[2]. Loài này phân bố ở Philippines. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc rừng ngập nước cận nhiệt đới và nhiệt đới.

371031-ch-ch-b-ng-ng-c-hung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)