User Tools

Site Tools


371931-ninh-t-n-ninh-h-a-la-gi

Ninh Tân
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa

Ninh Tân là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

371931-ninh-t-n-ninh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)