User Tools

Site Tools


382231-sinh-kho-ng-la-gi

Sinh khoáng nghiên cứu về sự sinh ra và phân bố các tích tụ khoáng sản từ cấp khu vực đến cấp toàn cầu, có sự nhấn mạnh mối liên hệ giữa không gian và thời gian đối với các đặc điểm kiến tạo và thạch luận khu vực của lớp vỏ Trái Đất.

  • Guilbert, John M., and Charles F. Park, Jr., 1986, Geology of Ore Deposits, Chapter 21, Freeman, ISBN 0-7167-1456-6
  • Krutoyarskiy, Mickael A., 2008, Metallogeny of the Geodynamic Systems of the Pulsating - Expanding Earth http://www.krutoyarskie.com/Metallogeny/Metallogeny.HTM
382231-sinh-kho-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)