User Tools

Site Tools


390031-chang-taeksang-la-gi

Chang Taeksang
Hanja 張澤相

Chang Taeksang (장택상, 張澤相 1 tháng 8 năm 1893 - 22 tháng 10 năm 1969), tự là Chi-U (致雨 치우), hiệu là Changrang(창랑, 滄浪)[1], là một chính trị gia và nhà đấu tranh vì độc lập Hàn Quốc. Ông là đại biểu Quốc hội Hàn Quốc các khóa 2 đến 5[2], Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên (1948), Thủ tướng thứ ba (1952).

  • The founding of the Republic of Korea and me(대한민국 건국과 나)
390031-chang-taeksang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)