User Tools

Site Tools


399831-tylototriton-la-gi

Tylototriton là một chi động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 8 loài và 38% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Theo ASW:[2]

 • Tylototriton asperrimus Unterstein, 1930. photo
 • Tylototriton broadoridgus[3] Shen, Jiang & Mo, 2012
 • Tylototriton hainanensis Fei, Ye y Yang, 1984: Cá cóc bướu Hải Nam
 • Tylototriton kweichowensis Fang y Chang, 1932. photo
 • Tylototriton lizhenchangi[4] Hou, Zhang, Jiang, Li & Lu, 2012
 • Tylototriton notialis Stuart, Phimmachak, Sivongxay & Robichad, 2010
 • Tylototriton pseudoverrucosus[4] Hou, Gu, Zhang, Zeng, Li & Lu, 2012
 • Tylototriton shanjing Nussbaum, Brodie y Yang, 1995. photo
 • Tylototriton taliangensis Liu, 1950. photo
 • Tylototriton verrucosus Anderson, 1871.
 • Tylototriton vietnamensis Böhme, Schöttler, Nguyen & Köhler, 2005: Cá cóc Việt Nam
 • Tylototriton wenxianensis Fei, Ye y Yang, 1984. photo
 • Tylototriton yangi[4] Hou, Zhang, Zhou, Li & Lu, 2012
 • Tylototriton ziegleri[5] Nishikawa, Matsui & Nguyen, 2013: Cá cóc Ziegle

Loài mới phát hiện:

Phương tiện liên quan tới Tylototriton tại Wikimedia Commons

399831-tylototriton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)