User Tools

Site Tools


404731-chim-s-u-m-o-la-gi

Chim sâu mào đỏ (danh pháp hai phần: Dicaeum nehrkorni) là một loài chích lá thuộc chi Dicaeum trong họ Chim sâu[2]. Nó là loài đặc hữu của đảo Sulawesi ở Indonesia. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt và rừng núi ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.

404731-chim-s-u-m-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)