User Tools

Site Tools


413431-nam-b-c-tri-u-nh-t-b-n-la-gi

Thời kỳ Nam-Bắc triều (南北朝時代 nanbokuchō-jidai?, "Nam Bắc triều thời đại"), kéo dài từ năm 1336 đến năm 1392, là giai đoạn đầu của thời kỳ Muromachi trong lịch sử Nhật Bản. Trong thời đại này, tồn tại Bắc triều do Ashikaga Takauji thiết lập ở Kyoto, và Nam triều, thành lập bởi Thiên hoàng Go-Daigo ở Yoshino.

Hai triều đình này giao chiến trong vòng 50 năm, kết thúc với việc Thiên hoàng Nam triều thoái vị năm 1392. Các Thiên hoàng của Nam triều ngày nay được công nhận là các Thiên hoàng chính thống, vì họ vẫn nắm giữ đế quyền. Quan điểm này bắt đầu có từ thế kỷ 19.

Bản mẫu:Chiến dịch trong chiến tranh Nanboku-chō

413431-nam-b-c-tri-u-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)