User Tools

Site Tools


413731-chris-diamantopoulos-la-gi

Chris Diamantopoulos
Sinh vào Hoa Kỳ
Medium Tấu hài, phim, truyền hình
Quốc tịch Mỹ
Năm hoạt động 2000 đến nay

Christopher "Chris" Diamantopoulos là một diễn viên điện ảnh.

413731-chris-diamantopoulos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)