User Tools

Site Tools


415331-ph-t-thanh-qu-c-t-la-gi

Truyền thông quốc tế là truyền thông được phát bằng tín hiệu radio sóng dài hoặc được truyền qua vệ tinh nhân tạo hay Internet trong những năm gần đây đến thính giả nước ngoài.

415331-ph-t-thanh-qu-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)