User Tools

Site Tools


415431-bong-b-ng-kinh-t-la-gi

Hiện tượng bong bóng kinh tế là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững[1][2].

Điểm lại lịch sử kinh tế thế giới có thể kể ra rất nhiều bong bóng kinh điển như:

415431-bong-b-ng-kinh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)