User Tools

Site Tools


415931-c-ch-a-v-i-m-t-n-la-gi

Cá chìa vôi mắt đơn (danh pháp hai phần: Corythoichthys ocellatus) là một loài chim thuộc họ Cá chìa vôi. Cá chìa vôi mắt đơn có thân dài 10 cm, phân bố ở 12 km đầu tiên của ngoài khơi nhiệt đới của Úc. Thân dài 10 cm. Thức ăn của chúng gồm. Là loài đẻ trứng thay, con đực mang trứng ở túi ấp trứng nằm dưới đuôi.

415931-c-ch-a-v-i-m-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)