User Tools

Site Tools


425231-santorini-nh-h-ng-la-gi

Santorini là một tên gọi khác của hòn đảo còn có tến là Thera, nằm tại biển Aegea, và có thể được dùng để đề cập đến một nhóm nhỏ các đảo núi lửa bao gồm chính hòn đảo và các đảo lân cận.

Santorini cũng có thể đề cập tới:

425231-santorini-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)