User Tools

Site Tools


426731-thera-nh-h-ng-la-gi

Thera có thể đề cập tới:

  • Santorini, một hòn đảo Hy Lạp
  • Fira, đô thị chính tại Santorini
  • Thero hay "Thera", một thuật ngữ cung kính cho các sư tăng Phật giáo được phong chức
  • Đế quốc Thera, một đế quốc hư cấu với kinh đô đặt tại Thera, trong trò chơi Earthdawn
426731-thera-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)