User Tools

Site Tools


427931-tariq-shabbir-khan-mayo-la-gi

Tariq Shabir Khan Mayo là thành viên của Quốc hội Pakistan[1]. Ông Tariq được bầu MNA từ cử tri NA-129 của Lahore.[1]

Một lệnh bắt giữ đã được ban hành ngày 04 tháng 06, 2011 để buộc ông có mặt tại tòa án liên quan đến một trường hợp gian lận.[2]

427931-tariq-shabbir-khan-mayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)