User Tools

Site Tools


433731-tengellidae-la-gi

Tengellidae là một phân loại họ nhện trước đây, nay đã được nhập vào họ Zoropsidae.[1][2]

Các chi trước đây từng thuộc họ Tengellidae, nay được nhập vào họ Zoropsidae:

  1. ^ Polotow, Daniele; Carmichael, Anthea & Griswold, Charles E. (2015), “Total evidence analysis of the phylogenetic relationships of Lycosoidea spiders (Araneae, Entelegynae)”, Invertebrate Systematics 29 (2): 124–163, doi:10.1071/IS14041 
  2. ^ “Family: Zoropsidae Bertkau, 1882”, World Spider Catalog (Natural History Museum Bern), truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2015 
433731-tengellidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)