User Tools

Site Tools


434731-xa-l-li-n-ti-u-bang-76-la-gi

Xa lộ Liên tiểu bang 76 có thể là:

  • Xa lộ Liên tiểu bang 76 (đông), một xa lộ liên tiểu bang tại Hoa Kỳ, chạy qua các tiểu bang New Jersey, Pennsylvania, và Ohio
  • Xa lộ Liên tiểu bang 76 (tây), một xa lộ liên tiểu bang tại Hoa Kỳ, chạy qua các tiểu bang Nebraska va Colorado
  • Interstate '76, một trò chơi điện tử chạy trên hệ điều hành Windows
434731-xa-l-li-n-ti-u-bang-76-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)