User Tools

Site Tools


442831-ali-sastroamidjojo-la-gi

Ali Sastroamidjojo, (EYD: Ali Sastroamijoyo) là thủ tướng Indonesia lần thứ 8 và thứ 10.[1] Ông sinh ra ở Grabag, miền trung Java vào ngày 21 tháng 5 năm 1903 và mất ở thủ đô Jakarta vào ngày 13 tháng 3 năm 1976.[2]

442831-ali-sastroamidjojo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)