User Tools

Site Tools


443531-filistatidae-la-gi

Filistatidae là một họ nhện. Họ này gồm có 17 chi và hơn 100 loài phân bố khắp thế giới. Một trong các thành viên đông đảo nhất của họ này là loài nhện châu Mỹ nhện nhà phương Nam (Kukulcania hibernalis).

Theo Joel Hallan trong Biology Catalog.

  • Afrofilistata Benoit, 1968 (Africa)
  • Andoharano Lehtinen, 1967 (Madagascar)
  • Filistatinella Gertsch & Ivie, 1936 (Hoa Kỳ)
  • Filistatoides O. P-Cambridge, 1899 (Guatemala, Cuba, Chile)
  • Lihuelistata Ramírez & Grismado, 1997 (Argentina)
  • Misionella Ramírez & Grismado, 1997 (Brazil, Argentina)
  • Pikelinia Mello-Leitão, 1946 (Argentina, Colombia, Galapagos)
  • Pritha Lehtinen, 1967 (Asia, a Trung Hải, New Guinea)
  • Wandella Gray, 1994 (Australia)
  • Yardiella Gray, 1994 (Australia)
443531-filistatidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)