User Tools

Site Tools


449231-burhanuddin-harahap-la-gi

Burhanuddin Harahap (1917-1987) là thủ tướng thứ 9 trong Danh sách thủ tướng Indonesia. Với tư cách thành viên của Đảng Masyumi, ông nắm quyền thủ tướng từ ngày 11 tháng 8 năm 1955 đến ngày 20 tháng 3 năm 1956.

449231-burhanuddin-harahap-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)