User Tools

Site Tools


450931-wikidata-la-gi

Liên kết trong bài viết của Wikipedia trước khi có Wikidata. Các liên kết hiển thị ở chế độ biên tập như phía bên trái, và được hiển thị khi lưu trang như bên phải.
'Wikidata' là một dự án đang trong quá trình đề xuất nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu trong cộng tác sửa đổi để hỗ trợ Wikipedia. Dự án được Wikimedia Deutschland, một chi hội của Wikimedia Foundation tại Đức, khởi động và được thiết kế để cung cấp mã nguồn chung cho các loại dữ liệu nhất định, ví dụ như ngày tháng năm sinh, lớp dữ liệu đã xác nhận, và có thể được dùng trong tất cả các bài viết Wikipedia.[2] Mỗi bài viết trong danh sách này cần một danh sách liên kết đến tất cả các bài viết trong các ngôn ngữ khác. Bài viết này ở Wikidata sẽ là đầu mối tập trung tất cả thông tin trên.
Liên kết đến Wikidata bằng cách sửa "liên kết ngôn ngữ".

Wikidata được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2012 và là dự án mới đầu tiên của Wikimedia Foundation kể từ năm 2006.[3][4][5]

Dự án nhận sự tài trợ của Viện Trí tuệ Nhân tạo Allen, Quỹ Gordon và Betty Moore, và Google, Inc., với tổng kinh phí 1,3 triệu euro.[6][7]

Pha 1 của Wikidata: Liên kết tất cả ngôn ngữ từ vị trí trung tâm
Trước khi có Wikidata: Liên kết giữa các phiên bản ngôn ngữ

Lỗi Lua trong Mô_đun:Wd tại dòng 214: Phải định rõ hàm để gọi.

450931-wikidata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)