User Tools

Site Tools


452631-soekiman-wirjosandjojo-la-gi

Soekiman Wirjosandjojo (1898–1974) là chính trị gia Indonesia và thành viên Đảng Masyumi. Ông nắm quyền tổng thống Indonesia từ tháng 4 năm 1951 đến tháng 4 năm 1952.

  • Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Simanjuntak, P.H.H (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform Era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8
452631-soekiman-wirjosandjojo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)