User Tools

Site Tools


456331-sa-gi-ng-u-i-ki-m-nh-t-b-n-la-gi

Sa giông đuôi kiếm Nhật Bản (danh pháp hai phần: Cynops ensicauda) là một loài kỳ giông trong họ Kỳ giông. Sa giông đuôi kiếm Nhật Bản có phạm vi phân bố rất nhỏ và có thể tìm thấy ở một số đảo cực nam Nhật Bản. Loài này dài 5-7 inch [2].

456331-sa-gi-ng-u-i-ki-m-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)